Klub Foresightu Społecznego Wrocław 2036/2056

fot. Lukasz Giza

fot. Lukasz Giza

Klub Foresightu Społecznego Wrocław 2036/2056 zaprasza na Podwórko Capitolu na poniedziałkowe spotkania. Pierwsze spotkanie z cyklu już 6.06.2016 o godz. 17.00, Gospodarzem będzie Edwin Bendyk, kurator projektu Miasto Przyszłości / Laboratorium Wrocław, realizowanego w ramach ESK2016.

Foresightowy klub będzie spotykał się w Capitolu co tydzień, w każdy poniedziałek, między godz. 17.00 a 19.00 (z przerwą wakacyjną w lipcu). W nieformalnej atmosferze będzie omawiać postępy w pracach, planować, dyskutować. Spotkania są otwarte. Może niektóre z nich będą miały swoje tematy przewodnie, inne będą po prostu luźnymi rozmowami.

Foresight Społeczny Wrocław 2036/2056 jest częścią projektu Miasto Przyszłości / Laboratorium Wrocław. Kuratorem projektu jest Edwin Bendyk, a producentką – Anna Wyganowska. Koordynatorem Foresightu od kwietnia 2016 r. jest Łukasz Medeksza, a jego zastępcą – Michał Frycz. Foresight będzie realizowany do końca 2016 r.

Foresight można opisać jako zbiorowe ćwiczenie z wymyślania przyszłości. Głównymi efektami prac mają być:

a) opublikowane w formie książkowej analizy i opisy sposobów życia Wrocławia;
b) scenariusze przyszłości opracowane przez ekspertów;
c) narracje „oddolne”, oparte na pomysłach, oczekiwaniach, lękach, fantazjach mieszkańców, którzy wezmą udział w spotkaniach i warsztatach, jakie planujemy organizować w ramach foresightu.

Jedną z głównych inspiracji dla eksperckiej części wrocławskiego foresightu był Narodowy Program Foresight „Polska 2020” (można o nim poczytać np. tu: http://www.ippt.pan.pl/WWW-IPPT-oldhtml/foresight/foresight-narodowy.html). Z kolei jedną z głównych inspiracji dla uspołecznionej części wrocławskiego foresightu był zrealizowany w Glasgow projekt The Dreaming City (można o nim poczytać tu: http://www.gerryhassan.com/long-journalistic-essays/the-dreaming-city-the-first-step-to-a-better-world-is-imagining-one/).

Tak o wrocławskim foresighcie pisał w 2015 r. twórca jego koncepcji – Edwin Bendyk:

Podstawowy cel Foresightu Społecznego Wrocław 2036/2056 polega na uspołecznionym, uczestniczącym wymyśleniu Wrocławia na nowo poprzez systematyczne poszukiwanie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące przyszłości miasta i jego mieszkańców. Ten cel o charakterze meta i makro można rozłożyć na cele szczegółowe:
1. Wykorzystanie rosnącej fali zaangażowania społecznego, które czasami ma charakter antysystemowy do modernizacji mechanizmów zarządzania miastem (od rządzenia do współzarządzania);
2. Identyfikacja i rekonstrukcja przestrzeni symbolicznej, jaka służy mieszkańcom Wrocławia do nadawania sensu i znaczenia działaniom indywidualnym i zbiorowym;
3. Identyfikacja aktualnych i potencjalnych przyszłych zasobów rozwojowych (materialnych, ludzkich, środowiskowych i symbolicznych);
4. Wypracowanie współdzielonej społecznie wiedzy dotyczącej wyzwań i szans rozwojowych miasta;
5. Mobilizacja i wykorzystanie zasobów wiedzy „wernakularnej” jako zasobu rozwojowego;
6. Wypracowanie współdzielonej społecznie, racjonalnej wizji rozwoju i przyszłości miasta uwzględniającej różnorodność społeczną, kulturową i ekonomiczną mieszkańców metropolii;
7. Wypracowanie scenariuszy rozwoju miasta w perspektywie 2030 jako efektu poszukiwania odpowiedzi na zdefiniowane wcześniej „trójpytanie” strategiczne o ewolucję potrzeb, możliwości ich zaopatrzenia i ładu instytucjonalnego oraz wypracowanie pochodnych scenariuszy rozwoju kluczowych sfer życia miasta: gospodarki, kultury, edukacji, itp.
8. Opracowanie rekomendacji dla procesu tworzenia strategii Wrocław 2030.